X-1000

تومان65,000
ماهانه
 • میزان فضا 1000 MB
 • پهنای باند نامحدود
 • اهدای نمایندگی ثبت دومین رايگان
 • Cpanel برای هر دومین بلي
 • کنترل پنل WHMبرای نماینده بلي
 • بك آپ بصورت هفتگی و ماهیانه بلي
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد FTP نامحدود
 • تعداد Subdomain نامحدود
 • تعداد ایجاد اکانت ( تعریف دومین )‌ نامحدود
 • تعداد addonDomain / Park Domain نامحدود

X-7500

تومان130,000
ماهانه
 • میزان فضا 7500 MB
 • پهنای باند نامحدود
 • اهدای نمایندگی ثبت دومین رايگان
 • Cpanel برای هر دومین بلي
 • کنترل پنل WHMبرای نماینده بلي
 • بك آپ بصورت هفتگی و ماهیانه بلي
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد FTP نامحدود
 • تعداد Subdomain نامحدود
 • تعداد ایجاد اکانت ( تعریف دومین )‌ نامحدود
 • تعداد addonDomain / Park Domain نامحدود

X-20

تومان260,000
ماهانه
 • میزان فضا 20000 MB
 • پهنای باند نامحدود
 • اهدای نمایندگی ثبت دومین رايگان
 • Cpanel برای هر دومین بلي
 • کنترل پنل WHMبرای نماینده بلي
 • بك آپ بصورت هفتگی و ماهیانه بلي
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد FTP نامحدود
 • تعداد Subdomain نامحدود
 • تعداد ایجاد اکانت ( تعریف دومین )‌ نامحدود
 • تعداد addonDomain / Park Domain نامحدود

X-40

تومان340,000
ماهانه
 • میزان فضا 40000 MB
 • پهنای باند نامحدود
 • اهدای نمایندگی ثبت دومین رايگان
 • Cpanel برای هر دومین بلي
 • کنترل پنل WHMبرای نماینده بلي
 • بك آپ بصورت هفتگی و ماهیانه بلي
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد FTP نامحدود
 • تعداد Subdomain نامحدود
 • تعداد ایجاد اکانت ( تعریف دومین )‌ نامحدود
 • تعداد addonDomain / Park Domain نامحدود

X100

تومان800,000
ماهانه