S-1

تومان218,500
سالانه

S-2

تومان260,000
سالانه

S-5

تومان54,500
ماهانه

S-6

تومان61,000
ماهانه