W-1

شروع از
تومان30,000
ماهانه

1000 MB Space

10000 MB Bandwidth

1 DB

W-2

شروع از
تومان45,000
ماهانه

5000 MB Space

20000 MB Bandwidth

5 DB

W-3

شروع از
تومان66,000
ماهانه

10000 MB Space

30000 MB Bandwidth

10 DB

w-4

شروع از
تومان90,000
ماهانه

20000 MB Space

40000 MB Bandwidth

20 DB

W-5

شروع از
تومان130,000
ماهانه

30000 MB Space

50000 MB Bandwidth

30 DB